• A new interactive pop-up exhibition

 • 25+ photo units

 • Make unforgettable memories

  Zásady zpracování osobních údajů

  Zásady zpracování osobních údajů

  1. Základní ustanovení

  IAMPrague s.r.o. je společností, která se zabývá zejména veřejnou prezentací uměleckých instalací a umění obecně, a dalšími činnostmi s tím spojenými. S ohledem na aktuální vývoj technologií IAMPrague vytvořila nový koncept tzv. Selfie market (dále též „Selfie Market“), v jehož rámci bude na turisticky exponovaném místě (na adrese Václavské náměstí 11, Praha 1) poskytovat veřejnosti přístup k uměleckým instalacím, které budou částečně zároveň i instalacemi propagačními, a které budou disponovat interaktivní funkcionalitou (dále též „Instalace“). Návštěvníci si pomocí těchto Instalací budou moci vytvářet unikátní selfie fotografie, které budou moci upravovat pomocí aplikace připravené IAMPrague na míru (dále jen „Aplikace“).

  Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je IAMPrague s.r.o., IČ: 28933621 se sídlem Kodaňská 549/21, Vršovice, 101 00 Praha 10. Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 154050 (dále jen: „správce“).

  Kontaktní údaje správce jsou:
  adresa: Kodaňská 549/21, Vršovice, 101 00 Praha 10
  e-mail: info@selfiemarket.eu
  telefon: +420 605 551 435

  Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

  Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

  2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

  Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

  Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

  3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

  Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

  Účelem zpracování osobních údajů je:
  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  • plnění právních povinností vůči státu,
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
  Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

  4. Doba uchovávání údajů

  Správce uchovává osobní údaje:
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

  Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

  5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

  Příjemci osobních údajů jsou osoby:
  • podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy,
  • zajišťující služby provozování e-shopu (hosting) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
  • zajišťující marketingové služby.

  Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb, úložiště dat, souborů a analytických nástrojů, kteří mají ve třetích zemích uloženy servery.

  6. Vaše práva

  Za podmínek stanovených v GDPR máte:
  právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. I těchto podmínek.

  Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

  7. Podmínky zabezpečení osobních údajů

  Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

  Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména použití cloudových služeb, hesel, šifrování a antivirového programu.

  Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

  8. Závěrečná ustanovení

  Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

  S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

  Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

  9. Informace o cookies

  Správce používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním webu Uživatel souhlasí s použitím zmíněné technologie.
  • Funkční cookies – Cookies nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb. Pro použití těchto cookies není vyžadován souhlas.
  • Výkonové cookies – Cookies používané pro anonymní sledování návštěvnosti a výkonosti stránek. Pro použití těchto cookies není vyžadován souhlas.
  • Marketingové cookies – Cookies spadající do této kategorie mohou být využívány pro sledování činnosti uživatelů na našich webových stránkách. Díky tomu můžeme sledovat, co se zákazníkům líbí a zlepšovat naše služby či lépe cílit reklamu na sociálních sítích. Pro použití těchto cookies je vyžadován souhlas.

  Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 01.04.2020.

  Mediální partneři

  Selfie Market © 2020. All Rights Reserved

  Zásady zpracování osobních údajů