• A new interactive pop-up exhibition

 • 25+ photo units

 • Make unforgettable memories

  Elementor #7512

  Úplná pravidla soutěže “Soutěž o 3× batoh BAAGL a 3× dárkovou kartu do Centra Černý Most v hodnotě 500 Kč” na Faceboooku a Instragramu.

  1. Pořadatel soutěže

  Pořadatelem soutěže je IAM Prague s.r.o., se sídlem Kodaňská 549/21, Vršovice (Praha 10), 101 00 Praha, IČ 28933621, spisová značka C 154050/MSPH vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Pořadatel“).

   

   

  2. Název soutěže

   

  Soutěž o 3× batoh BAAGL a 3× dárkovou kartu do Centra Černý Most v hodnotě 500 Kč” (dále jen „Soutěž“).

   

   

  3. Termín soutěže

   

  Soutěž probíhá od 14. 3. do 31. 3 .2022.

   

   

  4. Účastníci soutěže

   

  Do Soutěže se může zapojit každá fyzická osoba, která má doručovací adresu v České republice (dále jen „Soutěžící“) a která splní tyto podmínky Soutěže. Osoby mladší 18 let se mohou Soutěže zúčastnit jen se souhlasem svého zákonného zástupce. Takovou skutečnost může Pořadatel kdykoliv ověřit žádostí o písemné poskytnutí souhlasu zákonného zástupce. Pokud Pořadatel zjistí, že Soutěžícímu nebyl souhlas zákonným zástupcem udělen, a to ani dodatečně, může takového Soutěžícího ze Soutěže bez náhrady vyřadit.

   

  Každý Soutěžící musí mít po dobu konání Soutěže zřízený vlastní profilový účet na sociální síti Facebook nebo Instagram a dodržovat jejich pravidla užívání. 

   

  Každý Soutěžící musí svůj příspěvek na Facebooku publikovat jako veřejný nebo musí mít ve svém Instagram účtu nastavený veřejný profil, aby Pořadatel mohl jeho soutěžní příspěvek dohledat a zobrazit.

   

  Pokud účet Soutěžícího z jakéhokoliv důvodu na Facebooku nebo Instagramu zanikne, může Pořadatel Soutěžícího ze Soutěže vyřadit.

   

   

  5. Mechanika soutěže

   

  Do Soutěže se Soutěžící zapojí zveřejněním příspěvku – co nejkreativnější fotografie („Soutěžní fotografie“) do feedu svého účtu na Facebooku nebo Instagramu. Na fotografie zveřejněné ve Facebook nebo Instagram stories nebude brán zřetel. Do popisku Soutěžní fotografie musí Soutěžící přidat hashtag #selfiebaagl – bez tohoto hashtagu nebude možné příspěvek najít a zařadit ho do Soutěže.

   

  Soutěžní fotografii nesmí Soutěžící od doby jejího zveřejnění až do 14. 4. 2022 ze svého Instagram účtu smazat. Soutěžní příspěvky mohou Soutěžící zveřejňovat od 14. 3. do 31. 3. 2022 do 23:59 hodin.

   

   

  6. Výhry a určení výherců

   

  Soutěž má 1 soutěžní kolo, po jehož skončení Pořadatel ze všech zapojených Soutěžících vybere 6 výherců, kteří získají 3× batoh BAAGL a 3× dárkovou kartu do Centra Černý Most v hodnotě 500 Kč. Výhercem se může stát Soutěžící, jehož Soutěžní fotografie bude nejkreativnější (dále jen „Výherce“). Míru kreativity posuzuje odborná porota, složená ze tří zástupců Pořadatele. Rozhodnutí odborné poroty Pořadatele je konečné a nebude možné ho rozporovat.

   

   

  7. Oznámení a předání výhry

   

  herce Soutěže bude vyhlášen v komentáři u Soutěžní fotografie a následně jej budeme kontaktovat soukromou zprávou na Facebooku nebo na Instagramu. 

   

  Výhra bude po dohodě s Výhercem doručena na jím určenou adresu na území České republiky formou zásilky prostřednictvím České pošty, s.p. Výhry budou distribuovány nejpozději do dvou týdnů od konce soutěžního kola, pokud Pořadatel neurčí jinak. Nezastihne-li zásilka Výherce v místě doručovací adresy, bude uložena na poště a Výherce bude obvyklým způsobem vyrozuměn. Pokud si Výherce zásilku včas nevyzvedne, bude odeslána zpět a propadne Pořadateli. Pořadatel ji v takovém případě může využít dle vlastního uvážení a Výherci ji opětovně zasílat nemusí. Stejně tak se stane, pokud Výherce nesdělí Pořadateli doručovací adresu do 14 dnů od jeho výzvy k jejímu zaslání.

   

  Pořadatel neodpovídá za ztrátu, poškození či nedoručení výher.

   

  Výherce nemá nárok na jinou výhru od Pořadatele, než uvedenou výše, či na jiné protiplnění.

   

  Pořadatel neodpovídá za škodu vzniklou užíváním výhry.

   

   

  8. Ochrana osobních údajů

   

  Pořadatel jakožto správce osobních údajů (dále jen „Správce“) zpracovává osobní údaje Soutěžícího, jež poskytl v průběhu Soutěže, přičemž právním základem je oprávněný zájem Správce spočívající v organizaci řádného průběhu Soutěže, do které se Soutěžící dobrovolně zapojil (konkrétně se jedná o organizaci a vyhodnocení Soutěže, identifikaci Výherce a realizaci uplatnění výhry), a to po dobu nezbytnou pro vyhodnocení výsledků Soutěže, dále pro předání a realizaci výhry, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“):

   

  Totožnost a kontaktní údaje Správce:

  IAM Prague s.r.o., se sídlem Kodaňská 549/21, Vršovice (Praha 10), 101 00 Praha, IČ 28933621, spisová značka C 154050/MSPH vedená u Městského soudu v Praze, kontaktní e-mail: info@selfiemarket.eu.

   

  Rozsah zpracovávaných údajů:

  Jméno, příjmení, elektronický kontakt, v případě výhry též adresa, telefonní číslo, e-mail.

   

  Účely zpracování:

  Výlučně organizace této spotřebitelské akce.

   

  Právní základ pro zpracování:

  Oprávněný zájem Správce spočívající v organizaci a vyhodnocení Soutěže, identifikaci Výherce a realizaci uplatnění výhry, případně plnění smlouvy [čl. 6, odst. 1, písm. b) a f) GDPR].

   

  Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy:

  Po dobu nezbytně nutnou k organizaci akce, u výherce následně po dobu danou zákonem.

   

  Příjemci:

  Pořadatel dále předává osobní údaje zejména dalším poskytovatelům, kteří pro Správce zajišťují IT, účetní, právní a jiné služby.

   

  Poučení subjektu údajů:

  Máte právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Máte právo vznést u Správce námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Práva lze uplatnit dopisem, telefonicky i e-mailem na kontaktech výše uvedených. Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

  Vstupem do soutěže vyjadřuje účastník souhlas s tím, že v případě výhry budou jeho jméno a příjmení, případně přezdívka zveřejněny na sociálních sítích provozovatele. Výherce dále souhlasí s tím, že Pořadatel Soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů bezplatně jméno a bydliště výherce v médiích (včetně internetu) a v propagačních a reklamních materiálech provozovatele v souvislosti s touto soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb provozovatele. Souhlas dle tohoto odstavce je činěn na dobu 2 let od ukončení soutěže.

   

   

  9. Další podmínky soutěže

   

  Organizátor je oprávněn kdykoliv kontrolovat pravdivost veškerých údajů uvedených účastníkem v rámci soutěže. V případě uvedení nepravdivých údajů či jiného porušení těchto pravidel účastníkem je organizátor oprávněn neumožnit účastníkovi vstup do soutěže, ze soutěže jej vyřadit, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí organizátora o takovém opatření je konečné.

   

  O jakýchkoliv námitkách k průběhu soutěže rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na soutěžních webových stránkách, kde jsou k dispozici platná a úplná pravidla.

   

  Pořadatel tímto informuje účastníky, že na soutěžních webových stránkách může využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu nebo zákaz cookies lze provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů.

   

  Tato soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem nebo Instagramem a Facebook ani Instagram za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytujete Facebooku ani Instagramu. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně aplikace musí být směřovány Pořadateli.

   

  Tyto podmínky se řídí právním řádem ČR a nabývají účinnosti dne 13. 3. 2022.

   

  V případě jakýchkoliv nejasností ohledně Soutěže se můžete obrátit na e-mailovou adresu info@selfiemarket.eu.

   

  V Praze, dne 13. 3. 2022

  Selfie Market Prague © 2020. All Rights Reserved
  Privacy Policy / Terms of Use